Spoločnosť

Historické pramene spoločnosti K-system siahajú až do roku 1991. Všetky novinky, ktoré sa odvtedy dostávali do domácností, kancelárií a rôznych firiem, pramenili z nášho úsilia. Bolo to vďaka našim ambicióznym zámerom stať sa úspešným výrobcom tieniacej techniky a najmä za podpory prevažne našich zahraničných licenčných dodávateľov, ktorých skúsenosti sme preberali. Táto stratégia bola a stále je najvyššou zárukou vysokej a stabilnej kvality produkovaných výrobkov. Spoločnosť K-system kladie veľký dôraz na využitie moderných technológií vo výrobe a venuje značné úsilie jej inovácii, samozrejme ruka v ruke s vývojom vlastných produktov. Cieľom je dosahovať stále kvalitnejšie produkcie, predlžovať životnosť výrobkov, zlepšovať ich vlastnosti a rozširovať sortiment.

V roku 2002 spoločnosť K-system, ako prvá firma na Slovensku, začala výrobky označovať ochrannou známkou K-system. Od tohto okamihu zákazníci vedeli, kto je skutočným výrobcom dodaných produktov a mali aj záruku zabezpečeného servisu.

V roku 2009 sa spoločnosť presťahovala do nového reprezentatívneho sídla v Žiari nad Hronom s modernou výrobnou halou. Výstavbou novej výrobnej haly sa však nekončia investície do výrobných technológií. Výroba je priebežne inovovaná a zdokonaľovaná. V bývalých priestoroch v obci Kosorín bola v roku 2011 spustená práškovacia linka, ktorá umožní skrátenie dodacieho termínu pre neštandardné farebné prevedenia.

sklad plný krabíc

Ocenenia

V minulosti spoločnosť K-system zaznamenala množstvo významných ocenení: 

  • Cena veľtrhu Nábytok a bývanie v roku 2002 za exteriérovú žalúziu Prominent Z-90,  
  • Čestné uznanie výstavy ForARch v roku 2005 za plisovanú dverovú sieť "Nobarrier" - za aplikáciu najnovších materiálov pri riešení zábrany proti hmyzu na veľkoplošných fasádnych otvoroch, 
  • v roku 2007 5. najlepší zamestnávateľ Slovenska
  • cenu MODDOM 2008 za inovatívne riešenie v tieniacej technike
  • Čestné uznanie výstavy PRO ARCH v roku 2010 za inovovanú exteriérovú žalúziu Prominent LUX,  
  • umiestnenie v rebríčku TOP 50 slovenských značiek atď.

Sme pyšní na skutočnosť, že v priebehu veľmi krátkeho času sa značka K-system stala nielen prvou, známou, ale aj obľúbenou a vyhľadávanou značkou kvalitnej tieniacej techniky. Dlhoročné skúsenosti na domácom, ako aj medzinárodnom trhu z nás urobili lídra v oblasti tieniacej techniky.

žalúzie spoločnosť v prírode spoločnosť Ksystem

 

Dôveryhodnosť

Dôveryhodnosť značky K-system je podporená skutočnosťou, že spoločnosť K-system, spol. s. r. o. v minulosti úspešne absolvovala certifikáciu:

  • ISO 9001 systém manažérstva kvality – zaoberáme sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním , aby sme boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu,
  • ISO 14001 systém enviromentálneho manažérstva – máme zavedený systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého začleňujeme starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie ako aj bežnej prevádzky,
  • BS OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – prostredníctvom tejto medzinárodnej normy zabezpečujeme zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Má tiež dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom. V neposlednom rade starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácie. 

 

Od apríla 2018 spoločnosť K-system vykonáva dodržiavanie nastavených noriem prostredníctvom vlastného interného audítora.

Overená firma v oblasti tieniacej techniky

V dnešnej dobe pôsobia na trhu v oblasti tieniacej techniky rôzne združenia osôb, ktoré v snahe podporiť či zlepšiť pozíciu svojich členov, udeľujú svojim členom rôzne osvedčenia a certifikáty, ktoré vzbudzujú dojem najvyššej kvality, či dôveryhodnosti obchodného partnera, resp. dodávateľa. Týmto nechceme povedať, že by tomu tak nebolo, avšak nechceme, aby sa zabúdalo na spoločnosti, ktoré nie sú členmi takýchto združení a ktoré poskytujú rovnakú alebo dokonca vyššiu kvalitu svojich výrobkov a sú rovnako dôveryhodnými obchodnými partnermi a dodávateľmi. 

Ako sa teda orientovať medzi spoločnosťami pôsobiacimi na trhu tieniacej techniky a vybrať si toho pre vás najvhodnejšieho obchodného partnera, či dodávateľa?

Jednoduchým a najpodstatnejším indikátorom je certifikát, ktorý reprezentuje kvalitu a serióznosť. Na slovenskom trhu pôsobí množstvo firiem, ktoré sa zaoberajú tieniacou technikou. Spoločnosť K-system, spol. s r.o. je však skutočne overenou firmou v odbore tieniacej techniky.

A to je dôvod, prečo by sa mala stať vašim obchodným partnerom.

Principiálne to neznamená, že spoločnosť, ktorá certifikát ISO nikdy nemala, nie je seriózna, alebo že poskytuje nekvalitné výrobky a služby, avšak zákazník si v takomto prípade musí sám zvážiť či je  takáto spoločnosť pre neho dostatočne serióznym dodávateľom. Oproti tomu akreditovaný certifikát je výsledkom odborného, nestranného a nezávislého preverenia certifikovanej spoločnosti. Podmienkou získania certifikátu ISO je preukázanie splnenia množstva zákonných požiadaviek a noriem. Certifikovaná spoločnosť musí byť ochotná poskytnúť všetky potrebné informácie k posúdeniu firmy na všetkých jej pracoviskách a vo všetkých pracovných postupoch. Práca certifikačného orgánu zahŕňa kontrolu dodržiavania noriem nielen vo výrobe, ale aj v administratíve, na predajni v styku so zákazníkom a aj priamo u zákazníka.

Samozrejme, že marketingové ocenenia sa potom nedajú porovnávať s akreditovanou certifikáciou podľa ISO 9001 alebo podľa iného manažérskeho systému (ISO 14001 alebo OHSAS 18001). Rozdiel spočíva v jasnom určení pravidiel, nezávislosti, odbornosti a teda v celkovej dôveryhodnosti. Podľa slov riaditeľa certifikačnej spoločnosti QSCert, spol. s r. o. Ing. Marcela Šlúcha sú pri akreditovanej certifikácii v prvom rade jednoznačné kritériá, podľa ktorých sa certifikát udeľuje. Sú to medzinárodné normy ako už spomínané ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 a pod. Tieto normy sú všeobecne známe a uznávané na celom svete, pričom zhodu s týmito medzinárodnými normami udeľujú certifikačné orgány, ktoré disponujú odborne spôsobilými audítormi, ktoré sú nestranné a nezávislé. Existujú jasné kritériá na to, čo majú spĺňať certifikačné orgány a ako majú vykonávať certifikáciu – hlavne medzinárodná norma ISO 17021 a množstvo iných doplnkových metodických pokynov. Ich odbornú spôsobilosť a nezávislosť kontrolujú v zmysle spomínaných kritérií národné akreditačné orgány, pričom v každom štáte EÚ je len jeden akreditačný orgán, ktorý je kontrolovaný a riadený štátom. Navyše sa tieto národné akreditačné orgány kontrolujú navzájom prostredníctvom skupinových auditov (skupina akreditačných orgánov posudzuje vybraný akreditačný orgán) v zoskupení EA (European cooperation for Accreditation – Európska spolupráca pri Akreditácii) a vo svetovom meradle IAF (International Accreditation Forum – Medzinárodné Akreditačné Fórum). Takže schéma vyzerá nasledovne: International Accreditation Forum > Národný akreditačný orgán > Akreditovaný certifikačný orgán > Certifikovaná organizácia > Certifikát. Je teda vidieť, že sa jedná o prepracovaný, niekoľkoúrovňový systém kontroly založený na jednoznačných kritériách v podobe medzinárodných noriem.

Z uvedeného teda vyplýva, že nie je možné porovnávať certifikát vydaný v rámci tohto akreditovaného systému s marketingovým certifikátom.

Spoločnosť K-system od apríla 2018 vykonáva dodržiavanie nastavených noriem prostredníctvom vlastného interného audítora.

Nahoru