Projekty EU

Energetické a dizajnové využitie stavebných otvorov

 

a4-eu

 

Energetické a dizajnové využitie stavebných otvorov

 

a4-eu-2a4-eu-3

 

Inovatívne technológie výroby tieniacej techniky

 

Spoločnosť K-system, spol. s r.o. je so svojím projektov s názvom „Inovatívne technológie výroby tieniacej techniky“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EÚ“ 

 

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti výrobcu tieniacej techniky obstaraním inovatívnej technológie.

Špecifické ciele boli:

 • Posilnenie pozície spoločnosti na trhu pomocou zefektívnenia výrobného procesu
 • Rozšírenie výroby prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií

Modernizácia a rozšírenie technologického vybavenia, umožnili spoločnosti produkovať kvalitnejšie výrobky a celkovo projekt prispel k zvýšeniu efektivity a produktivity výroby.

Úspešná realizácia predkladaného projektu spoločnosti K-system, spol. s r.o. sa postupne prejavuje vo viacerých oblastiach. Prínos investičného projektu možno zhrnúť do nasledovných bodov:

Prínos inovácie pre zákazníkov:

 • možnosť výroby žalúzií do oblúkových otvorov
 • možnosť výroby žalúzií do iných atypických otvorov
 • zjednotenie dizajnu horného profilu pri rovných a atypických žalúziách použitých v jednom priestore

Prínos inovácie pre spoločnosť K-system, spol. s r.o.:

 • zvýšenie konkurencieschopnosti firmy z dôvodu možnosti ponúknutia uceleného riešenia vybavenia interiéru žalúziami
 • zlepšenie imidžu, technologickej prestíže a budovania značky na trhu
 • zvýšenie podielu pridanej hodnoty vlastných výrobkov a služieb

Na realizáciu projektu bol spoločnosti K-system, spol. s r.o.  schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 354 713,79  EUR. Aktivity projektu boli realizované od mája 2010 do apríla 2012 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom a tiež vo výrobných priestoroch spoločnosti v obci Kosorín.

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk, www.siea.gov.sk

konkurencischopnost-logoeu-logo

 

Vzdelávanie zamestnancov – základný úspech spoločnosti

 

Spoločnosť K-system, spol. s r.o. realizovala od mája 2010 do augusta 2011 projekt s názvom „Vzdelávanie zamestnancov – základný úspech spoločnosti“.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Miestom realizácie bolo mesto Žiar nad Hronom, ktorý spadá pod Banskobystrický samosprávny kraj.

Celý projekt mal hodnotu 1 654 680,00 EUR, z toho NFP 1 158 276,00 EUR a vlastnými zdrojmi spoločnosť  prispievala v sume 496 404,00 EUR.

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k  tvorbe a udržaniu pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability spoločnosti vzdelávaním zamestnancov

Špecifickými cieľmi projektu boli:

 • zlepšiť odborné zručnosti nevyhnutné na vykonávanie svojej práce u zamestnancov, zamerané na stabilizáciu pracovnej pozície,
 • získať zručnosti, skúsenosti a nápady na rozšírenie ponuky služieb účasťou na školeniach.

Projekt bol z pohľadu odborného zamerania vzdelávacích aktivít rozdelený na 4 samostatné časti.

 • Aktivita 1 - Vzdelávanie v oblasti manažérskych zručností
 • Aktivita 2 - Vzdelávanie v oblasti obchodníckych zručností
 • Aktivita 3 - Vzdelávanie v oblasti soft skills
 • Aktivita 4 - Vzdelávanie v oblasti odborných zručností

Cieľovou skupinou boli všetci zamestnanci spoločnosti pracujúci na pracovnú zmluvu.

Kontaktná osoba pre projekt:

Ing. Stanislava Antošková Pružinová, tel. +421 45 694 03 01,

stanislava.antoskova@ksystem.euwww.ksystem.eu

www.sia.gov.sk  www.esf.gov.sk

 

eu-fond-logozamestnanost-logospecialna-logo

 

Investícia do technologického vybavenia spoločnosti K-system, spol. s r.o.

 

Spoločnosť K-system, spol. s r.o. je so svojím projektov s názvom „Investícia do technologického vybavenia spoločnosti K-system, spol. s r.o.“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EÚ“ 

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových technologických liniek do výroby žalúzií.

Špecifické ciele boli:

 • posilnenie pozície spoločnosti na trhu pomocou zefektívnenia výrobného procesu
 • zvýšenie konkurencie výrobkov na trhu
 • zvýšenie tržieb a rast pridanej hodnoty

V rámci predkladaného projektu boli obstarané nasledovné technológie, ktoré vhodne doplnili technologické portfólio spoločnosti:

 • Linka na výrobu exteriérových žalúzií
 • Linka na výrobu príslušenstva do žalúzií
 • Linka baliaca
 • Linka na úpravu látok
 • Poloautomatická montážna linka s vizualizáciou

Modernizácia a rozšírenie technologického vybavenia, umožnili spoločnosti produkovať kvalitnejšie výrobky a celkovo projekt prispel k zvýšeniu efektivity a produktivity výroby. Okrem merateľných výstupov projektu vo forme zvýšenia tržieb a pridanej hodnoty, prispel projekt k rozšíreniu skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, ktoré spoločnosť bude môcť využiť pri ďalších budúcich investičných zámeroch na dosiahnutie celkového cieľa, t.j. rast konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti. Obstaraná technológia patrí k európskej špičke. Investíciou sa dosiahlo výrazné zvýšenie inovatívnosti v spoločnosti.

Na realizáciu projektu bol spoločnosti K-system, spol. s r.o. schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 2 989 785,00 EUR. Aktivity projektu boli realizované od augusta 2010 do júla 2012 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti SNP 2780/170, Žiar nad Hronom.

www.economy.gov.sk,  www.opkahr.sk, www.siea.gov.sk

konkurenceschopnost-logoeu-logo

 

Výskum a vývoj inovatívnych postupov a technológií v spoločnosti K-system, spol. s r.o.

 

Spoločnosť K-system, spol. s r.o.  je so svojím projektov s názvom „Výskum a vývoj inovatívnych postupov a technológií v spoločnosti K-system, spol. s r.o.“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľom projektu bol priemyselný výskum zameraný na vývoj inovatívnych technologických riešení  spojených s výrobou žalúzií.

Výskumom zloženia vstupného materiálu pre výrobu horných nosníkov žalúzií spoločnosť K-system, spol. s r.o.  vyvinula taký profil, ktorý je možné ohýbať do akéhokoľvek tvaru bez obmedzenia použiteľnosti a kvality. Podmienkou k uskutočniteľnosti tohto zámeru bol vývoj prototypu ohýbacieho stroja a vlastného riadiaceho systému v režime  - automat.

Cestou na dosiahnutie cieľa bolo použitie automatizovaného zariadenia na ohýbanie profilu a takisto nových komponentov, ktoré spoločnosti umožnili rýchle a ľahké skladanie žalúzie bez následných deformácií. Skvalitnením výrobného procesu výroby žalúzií sa podstatne zvýšila produktivita práce a zlepšila kvalita výrobkov.

o

Špecifické ciele boli:

 • Návrh profilu a komponentov na výrobu žalúzií so všestranným využitím
 • Výskum a vývoj prototypu strojného zariadenia na výrobu žalúzií

Na realizáciu projektu bol spoločnosti K-system, spol. s r.o. schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 798 470,00 EUR. Aktivity projektu boli realizované od mája 2010 do decembra 2011 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti SNP 2780/170,   965 01 Žiar nad Hronom

www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk, www.siea.gov.sk

konkurencieschopnost-logo

 

Nahoru